06-53981577 info@veluwetuinen.nl
i

Algemene Voorwaarden

Begrippen

 

Opdrachtgever

De natuurlijke rechtpersoon die de opdracht laat verrichten.

Het werk

Het totaal van alle tussen de opdrachtgever en Veluwe Tuinen afgesproken werkzaamheden. Dit gaat over het leveren van diensten, materialen en producten.

Tijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. De werkperiode van Veluwe Tuinen is van maandag tot en met zaterdag. Op nationale feestdagen worden de werkzaamheden niet verricht, tenzij anders overeengekomen. De medewerkers zijn voorbehouden om 20 vakantiedagen per jaar niet aanwezig te zijn.

Offerte

Een prijsaanbieding die Veluwe Tuinen de opdrachtgever toezendt. Deze wordt schriftelijk vastgelegd.

Dag

Een kalenderdag (van maandag tot en met vrijdag) met een periode van 24 uur.

Artikel 1 | Offerte

1.1 Voor het opstellen van een offerte heeft Veluwe Tuinen de plicht om zich op de hoogte te stellen van de verwachte werkzaamheden. Zo kan de offerte perfect aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. De opdrachtgever dient open te staan voor het verstrekken van de nodige informatie. 1.2 De offerte wordt per mail via een PDF-bestand aan de opdrachtgever geleverd. 1.3 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen of te verrichten diensten. Deze omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken. 1.4 De tekeningen, afbeeldingen en schetsen die in de offerte zijn opgenomen zijn niet bestemd voor derden. Deze gegevens dienen dus niet gekopieerd te worden. Wanneer de opdrachtgever toch tekeningen, afbeeldingen en schetsen door wil geven aan derden, dient Veluwe Tuinen hier schriftelijk toestemming voor te geven. 1.5 Elke door Veluwe Tuinen verstrekte offerte is vrijblijvend totdat deze door Veluwe Tuinen en opdrachtgever is overeengekomen. 1.6 Iedere door Veluwe Tuinen opgestelde offerte heeft een geldigheidstermijn van vier weken. 1.7 Zodra de klant akkoord gaat met de door Veluwe Tuinen opgestuurde offerte, gaat Veluwe Tuinen er vanuit dat de klant de algemene voorwaarden gelezen heeft. Een akkoord op de offerte betekent dus ook een akkoord op de algemene voorwaarden.

Artikel 2 | De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door het goedkeuren van de offerte door de opdrachtgever. De opdrachtgever communiceert de opdrachtbevestiging naar Veluwe Tuinen. 2.2 Ingeval van een schriftelijk akkoord, wordt de inhoud van de offerte behouden en gehandhaafd. Tenzij anders overeengekomen. 2.3 In geval van overmacht vervallen alle verplichtingen van Veluwe Tuinen ten opzichte van opdrachtgever. 2.4 Een overeenkomst tussen Veluwe Tuinen en opdrachtgever kan enkel worden ontbonden wanneer hier wederzijdse overeenstemming is. 2.5 De overeenkomst dient minimaal twee weken voor de uitvoerdatum te worden gesloten. Indien dit niet het geval is, vervalt de geldigheid van de offerte, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 | Verplichtingen opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever draagt de zorg dat de werkzaamheden ongehinderd uitgevoerd kunnen worden op de afgesproken tijden. Indien dit niet het geval is, zal Veluwe Tuinen een annuleringstermijn van nul dagen hanteren of, indien mogelijk, de situatie oplossen en de hiervoor gemaakte uren in rekening brengen (een voorbeeld hiervan is dat gras kort gemaaid moet zijn, voordat Veluwe Tuinen de grasmat kan verticuteren). 3.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens (vergunningen e.d.) op tijd ter beschikking zijn gesteld aan Veluwe Tuinen. 3.3 De opdrachtgever is verplicht zijn gas, water en elektra aan Veluwe Tuinen ter beschikking te stellen, indien nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. Veluwe Tuinen zal hier duurzaam mee omgaan. 3.4 De locatie dient per auto goed bereikbaar te zijn, tenzij anders overeengekomen. Eventuele aan- en afvoer van materialen en of producten moeten per vrachtauto geleverd kunnen worden. 3.5 Het eigendom van de beplanting gaat over op de opdrachtgever over op het moment dat de factuur van de beplanting is voldaan. Veluwe Tuinen is verantwoordelijk voor het vervoer van de beplanting. 3.6 De hoveniers van Veluwe Tuinen hebben recht op 1 uur pauze per dag. Hiervan is de lunchpauze van 30 minuten voor rekening van de klant en de overige 30 minuten voor eigen rekening. 3.7 De hoveniers van Veluwe Tuinen hebben recht op een vergoeding van de reiskosten. De reiskosten omvatten één uur reistijd en een kilometer vergoeding van €0,25 cent per kilometer.

Artikel 4 | Verplichtingen Veluwe Tuinen

4.1 Veluwe Tuinen verplicht zich het werk, zoals omschreven in de offerte, naar zijn beste inzet uit te voeren. 4.2 De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de afgesproken tijden. 4.3 De werkzaamheden worden door bekwame personen uitgevoerd. 4.4 Wanneer de ondergrond de staat van het werk zo beïnvloedt dat het resultaat minder is, is Veluwe Tuinen daar niet voor verantwoordelijk.

Artikel 5 | Prijzen & Meerwerk

5.1 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 5.2 Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de opdrachtgever te worden voldaan. Dit geldt ook indien voor dit meerwerk geen schriftelijke bevestiging is.

Artikel 6 | Betaling/Niet-tijdige betaling

6.1 Betaling vindt plaats via een digitale overboeking naar de bankrekening van Veluwe Tuinen. Een ander gegarandeerd betaalmiddel is mogelijk, maar dit dient wel overlegd te worden met Veluwe Tuinen. 6.2 Veluwe Tuinen hanteert een betalingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur. 6.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen dient de opdrachtgever zich strikt te houden aan de termijnen en percentages zoals als deze in de overeenkomst afgesloten zijn. 6.4 Wanneer de opdrachtgever verzuimd en zich niet aan de 7 dagen betalingstermijn houdt zal Veluwe Tuinen een betalingsherinnering sturen. De opdrachtgever dient hierop binnen 7 dagen een bevestiging van betalen te sturen. 6.5 Over de betaling die niet tijdig is verricht brengt Veluwe Tuinen rente in rekening. Het percentage van deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 6.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de vervoerskosten, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 | Annulering

7.1 Wij hanteren de volgende kosten voor het annuleren van opdrachten: 6 tot 10 dagen voor aanvang opdracht €25 administratiekosten 5 dagen voor aanvang opdracht €25 administratiekosten + 10% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.) 4 dagen voor aanvang opdracht €25 administratiekosten + 25% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.) 3 dagen voor aanvang opdracht €25 administratiekosten + 50% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.) 2 dagen voor aanvang opdracht €25 administratiekosten + 75% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.) 1 dag voor aanvang opdracht €25 administratiekosten + 90% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.) 0 dagen voor aanvang opdracht 100% van de overeengekomen offerte (De totale annuleringskosten mogen het offertebedrag niet overschrijden.)

Artikel 8 | Klachten & Garantie
8.1 Klachten zullen door Veluwe Tuinen zorgvuldig behandeld worden. De klacht van de opdrachtgever aan de volgende voorwaarden te voldoen: – Een volledige, gegronde en duidelijke omschrijving van de klacht. – De opdrachtgever heeft na oplevering van de werkzaamheden een garantietermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever een klacht heeft dient hij/zij dit binnen 14 dagen aan Veluwe Tuinen bekend te maken. – Het moet duidelijk zijn dat Veluwe Tuinen de oorzaak van de klacht is.
Artikel 9 | Aansprakelijkheid
9.1 Veluwe Tuinen is op basis van art.7 lid 2b Mededingingswet slechts gehouden die schade te vergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan Veluwe Tuinen. 9.2 Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade hadden kunnen voorkomen. 9.3 Veluwe Tuinen is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde, aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 9.4 Veluwe Tuinen is niet aansprakelijk voor foutieve informatie en onduidelijkheden op de website en/of de aan Veluwe Tuinen gerelateerde social media.
Artikel 10 | Geschillen
10.1 Bij een geschil dienen Veluwe Tuinen en de opdrachtgever onderling op zoek te gaan naar een oplossing. 10.2 Wanneer het geschil onderling niet kan worden opgelost zal het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie Groen.